دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسن   احمدی

پست الکترونیکی : h-ahmadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی ژئودینامیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه رشته علوم و مهندسی آبخیزداری(مقاطع ارشد-دکتری)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

حسن احمدی

حسن احمدی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^